کارگزاران بورس با تحلیل درخواست های فروش سهامداران تازه وارد، بر این باورند که پول های حاصل از فروش سهام، بدون  هدف از بازار خارج ...

ادامه خبر