در آخرین روز کاری هفته شاهد آغازی متعادل در اکثر نماد های بزرگ و لیدر گروه های مختلف هستیم.

ادامه خبر