تا پایان قرن، جمعیت دنیا تا پنجاه درصد یعنی 3.6 میلیارد نفر دیگر افزایش خواهد یافت. به گزارش سازمان ملل متحد، تا سال 2100 تعداد جمعیت ...

ادامه خبر