قیمت های نفت در حالی افت کرد که افزایش ذخایر سوخت آمریکا و بدتر شدن چشم انداز تقاضا با وجود بحران کرونا به شاخص ها فشار وارد کرده است.

ادامه خبر