بسته پیشنهادی دولت برای اجرای نظام اجاره داری حرفه ای در مراحل عملیاتی شدن است و اختصاص زمین های 99 ساله به عنوان بخش مهمی از ...

ادامه خبر