34 هزار و 145 نفر ماهیانه دو حقوق از صندوق بازنشستگی دریافت می کنند که میزان دریافتی برخی آنها به بیش از ...

ادامه خبر