سیستم انتخابات آمریکایی فرتوت و نیازمند اصلاح است. این جمله ای است که تقریبا اکثر ناظران دانشگاهی نحوه برگزاری انتخابات در آمریکا ...

ادامه خبر