محتوای این ادعاها هم این است که پلاک برخی خودروها به دلیل پایین بودن کیفیت، در سرما و گرمای شدید رنگ و خودرو از دست داده و باعث ...

ادامه خبر