استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه در دو سال و نیم گذشته به جای توجه به تولید به بازار خودرو پرداخته ایم که سیاستی اشتباه بوده ...

ادامه خبر