تقریباً تمام کشورهای جهان که نظام ریاستی یا نیمه ریاستی را برگزیده اند، به رئیس جمهور اجازه می دهند دست کم برای یک دور دیگر در ...

ادامه خبر