براساس نظرسنجی هایی که تاکنون صورت گرفته است، نتایج نشان می دهد جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بخت ...

ادامه خبر