بانک مرکزی در گزارشی، اقدامات انجام شده در خصوص کنترل نرخ تورم را تشریح کرد.

ادامه خبر