اسکناس  و وجوه نقد از منابع اصلی انتشار ویروس کرونا به شمار می آیند. به همین خاطر، ترغیب مردم به استفاده از بانکداری الکترونیکی ...

ادامه خبر