بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ شنبه 11 مرداد 99 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر