مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری از عرضه سهام صندوق مدیریت ثروت به 100 هزار بازنشسته از امروز خبر داد.

ادامه خبر