چند وقتی است که دوباره عملکرد دو قلوی خودرویی در بازار سرمایه بر سر زبان ها افتاده است. سایپا و ایران خودرو که دهه هاست در ...

ادامه خبر