آخرین لیست نمادهای متوقف بورسی تا تاریخ 24 تیرماه حاکی از آن است که از میان نمادهای بورسی، 50 نماد به دلایل مختلف از جمله تعلیق نماد ...

ادامه خبر