بانکي شدن اقتصاد ايران از اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 90 باعث شد تا حجم وسيعي از نقدينگي وارد بانک هاي کشور شود و مردم سپرده های ...

ادامه خبر