بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 26 تیرماه 99 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر