عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران درباره آینده بازار سهام می گوید: چنانچه شرکت های مولد در بازار سهام پذیرش نشوند و ...

ادامه خبر