رییس کل بانک مرکزی گفت: سکه های دو تومانی به تدریج جایگزین اسکناس های دو هزار تومانی می شود و پس از آن سکه پنج تومانی نیز جایگزین اسکناس پنج هزار تومانی خواهد شد.

ادامه خبر