وزارت صمت با حذف سود مشارکت در طرح پیش فروش خودرو، موجب کاهش نسبی تقاضا سرمایه ای خودرو شد اما لحاظ نکردن سود مشارکت ...

ادامه خبر