در اولین روز هفته، بازار ارز تحت تاثیر نیروهای متناقض بود و رقابت کاهشی ها و افزایشی ها، با فاصله نزدیکی به سود گروه اول خاتمه ...

ادامه خبر