زن کودک آزار که به اتهام انتشار تصاویر کتک زدن پسر کوچکش در اینستاگرام دستگیر شده در بازجویی ها مدعی شد به خاطر تهدیدهای یک مرد مجبور به این کار شده بود.

ادامه خبر