مجلس یازدهم هفتم خرداد ماه آغاز شد و یک روز بعد هیات رییسه مجلس برای یک سال انتخاب شدند؛ هیات رییسه ای با ترکیب ظاهرا یکدست و در اختیار اصولگرایان، اما در واقع از طیف های مختلف اصولگرایی از سنتی ها تا پایداری ها.

ادامه خبر