قیمت برنج وارداتی به شکل بی سابقه و انفجاری در بازار افزایش یافته به طوری که نرخ برنج های هندی و پاکستان بیش از دو برابر شده است.

ادامه خبر