قیمت اوراق مسکن از ابتدای اردیبهشت  تا کنون افزایش چشمگیری داشته است؛ به طوریکه زوجین تهرانی برای تهیه وام ...

ادامه خبر