بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ سه شنبه 13 خرداد ماه 99 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر