از آدم های پولداری که سهام عدالتشان را ول کرده اند به امان خدا و حتی آن را آزاد هم نکرده اند تا آدم هایی که مدام به بانک سر می زنند و سوال ...

ادامه خبر