کشف ده ها و حتی صدها خودروی احتکار شده از انبارها و پارکینگ ها این روزها به خبری روزمره بدل شده که هر چند ساعت یکی از آنها منتشر می شود.

ادامه خبر