کسی باید پیدا شود تا به صورت جدی و حتی شاید قدری با تحکم به سهامداران عدالت هشدار دهد تا در معامله سهام شان ...

ادامه خبر