تحلیلگران افزایش نقدینگی را آفت اقتصاد می دانند. پول های نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید ...

ادامه خبر