بعد از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث و اعتراض هایی که در این زمینه مطرح است، بیمه مرکزی اعلام کرده ...

ادامه خبر