اگر صرفه جویی روزانه 20 لیتر بنزین برای خودرو و وانت بار بین شهری و 15 لیتر برای خودرو وانت بار درون شهری و 10 لیتر برای خودرو سواری ...

ادامه خبر