بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ شنبه 3 خرداد ماه 99 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر