آخرین مصوبات شورای راهبری آزادسازی سهام عدالت نشان می دهد، شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به زودی در بازار سرمایه درج نماد خواهند شد.

ادامه خبر