ماه گذشته در زمین های وسیع وایومینگ، در سایه های کوه های راکی، حادثه عجیبی داشت رخ می داد. با این که ویروس کرونا خودش هنوز به این ...

ادامه خبر