عواملی چون نوشیدنی الکلی مصرف داروهای خواب آور دخانیات و خواب آلود بودن خوردن و آشامیدن در حین رانندگی همین طور دید چشم می توانند همیشه مشکل ساز باشند. تصادف های رانندگی همواره می تواند علت های گوناگون دیگری چون خرابی سیستم ترمز، فرسوده بودن ماشین، کم نور بودن چراغ ها و .. داشته باشند.گاهی هم عوامل محیطی مثل آب و هوا یا خرابی جاده زمینه ساز حادثه می شود. ولی در بسیاری از زمینه ها همواره اشتباه های انسانی از نخستین علل تصادفات بشمار می آیند.