با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای اجرا ابلاغ شد.

بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور را تصویب کرد.بر این اساس، مشمـولان بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور که از تاریخ 1/1/1391 تا تاریـخ 29/12/1391 حائز شـرایطی از جمله بیمه شدگان مرد دارای حداقل شصت سال سن و بیمه شدگان زن دارای حداقـل پنـجاه و پنـج سال سـن کـه حداقل ده سـال حق بیـمه پرداخت کرده باشند و افرادی که به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند (الف) از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نیستند، باشنـد می تواننـد درخواسـت بازنشستگی کنند.

بر این اساس، مشمـولان بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور که از تاریخ 1/1/1391 تا تاریـخ 29/12/1391 حائز شـرایطی از جمله بیمه شدگان مرد دارای حداقل شصت سال سن و بیمه شدگان زن دارای حداقـل پنـجاه و پنـج سال سـن کـه حداقل ده سـال حق بیـمه پرداخت کرده باشند و افرادی که به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند (الف) از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نیستند، باشنـد میتواننـد درخواسـت بازنشستگی کنند.همچنین افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، میتوانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سالجاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.بر اساس این مصوبه، مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شدگان موضوع این آیین نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1391 است.نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری نیز بر اساس، میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان استفاده از مزایای این آییننامه با رعایت مفاد ماده (77) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین میشود و مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.