برخی کشورها خودرو صادر می کنند و بعضی مانند کوبا کادر درمانی. دکتر و پرستار مهم ترین صادرات هاوانا هستند و سرانه پزشک در این ...

ادامه خبر