ویروس کرونا جان تعدادی از باجه نشینان بانکها را گرفته و بانک مرکزی علیرغم 5 ماه تاخیر، هنوز زیرساختهای صدور چک الکترونیکی را فراهم نیاورده ...

ادامه خبر