متقاضیان وام یک تا دو میلیون تومانی می توانند بدون مراجعه به بانک ها در سایت هدفمندی یارانه درخواست خود را ثبت کنند.

ادامه خبر