بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال های 97 و 98 در مناطق شهری به ترتیب 31.2 درصد و 41.2 درصد محاسبه شده که به ترتیب ...

ادامه خبر