طبق اعلام دولت بناست وام یک میلیونی با سود 12 درصد به خانوارهای یارانه بگیر به منظور بسته حمایتی در اقتصاد کرونایی پرداخت ...

ادامه خبر