در هر صنعتی شواهد و مستندات حرف اول را می زنند. اگر منصف باشیم اهمیت این شواهد و مستندات در دنیای محاسبات دوچندان است، چرا که هر موضوعی در دنیای حسابداری و مدیریت مالی بر اساس ...

ادامه خبر