ویروس کرونا ظاهراً نتوانسته بازار مسکن پردیس را به طور کامل از پا درآورد؛ به طوریکه واسطه های ملکی بعد از ایام نوروز هم قیمت ها را ...

ادامه خبر