مرد جوان که در جریان درگیری با اسیدپاشی باعث نابینایی مردی شده بود، ادعا کرد خود نیز قربانی اسیدپاشی شده است. در حالی که شاکی پرونده مدعی خودسوزی متهم بود، پرونده متهم برای معاینات پزشکی قانونی به این مرجع قضایی ارجاع داده شد.

ادامه خبر