براساس توافق مدیران عامل بانک ها، نرخ سود بانکی 2 نرخی می شود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل 15 درصد است. نرخ دوم نیز ...

ادامه خبر