تا چند روز دیگر یعنی 20 فروردین ماه امسال زمان مزایده و قرائت پیشنهادها برای فروش پیام رسان سروش است. پیام رسانی که اواخر سال ...

ادامه خبر