در پی مصوبه ستاد مدیریت کرونا نمایشگاه های خودرو از جمله واحدهای غیرضروری به شمار می روند که باید تا ...

ادامه خبر